7/24 CEP NUMARAMIZ : 0532 455 87 03

Sık Sorulan Sorular

6735 SAYILI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR ?

28/7/2016 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13/8/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 27. Maddesinin 7. fıkrası ile 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

6735 SAYILI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNUN AMACI NEDİR ?

6735 sayılı Kanunun amacı; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenlemektir.

6735 SAYILI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU KİMLERİ KAPSAMAKTADIR ?

6735 sayılı Bu Kanun; Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınırötesi hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HANGİ MAKAM TARAFINDAN VERİLİR ?

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre, Türkiye’de yabancılara çalışma izni vermeye yetkili merci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır.

ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR ?

Çalışma izin başvuruları yabancı şahısları çalıştırmak isteyen işveren, kişi veya kuruluşlarca yapılmaktadır. Başvuruların usul ve esasları Bakanlığımız internet sitesinde detaylı olarak yer almakta olup, çeşitli sektörler itibarıyla ayrı ayrı hazırlanmış başvuru kılavuzlarımız da sitede yer almaktadır.

1-Yurtdışından: Yabancılar, yurt dışından çalışma izni için ilk başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Bu başvuru esnasında Türkiye’deki işverenle imzalanmış iş sözleşmesini (veya atama/görevlendirme yazısını) temsilciliğe ibraz ederler. Başvurunun kabulü halinde temsilcilik tarafından yabancı şahsa bir referans numarası verilir. Türkiye’de bulunan işveren veya işveren vekili PTT’den e-devlet şifresi alarak, söz konusu referans numarası ile sisteme girerek çalışma izin başvurusunda bulunur. Dış temsilciliğimiz kanalıyla yapılan başvurularda, temsilciliğimize yapılan başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde Türkiye’deki işverenin söz konusu yabancıyı çalıştırmak üzere internet üzerinden elektronik çalışma izin başvurusunu yapması ve yine aynı 10 işgünü içinde gerekli belgeleri Bakanlığımıza ulaştırması zorunludur. Yabancının Türkiye'de bulunmaması nedeniyle tarafların ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin de ayrıca gönderilmesi gerekmektedir.

2-Yurtiçinden: Türkiye’de ön lisans ve lisans öğrenimi için verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe istinaden en az “altı ay” süreli ikamet izni almış ve iznin süresi sona ermemiş olan yabancılar için ilgili işverenler başvurularını yurt içinden (Ayrıca ilgili T.C. dış temsilciliğine başvuruya gerek kalmaksızın) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapabilirler. İnternet üzerinden online olarak yapılacak çalışma izin başvurusunun tamamlanmasının ardından imzalanacak Başvuru Formu ve dilekçenin 6 işgünü içinde Bakanlığımıza teslimi zorunludur.

ÇALIŞMA İZİN BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI NASIL YÜRÜTÜLMEKTEDİR ?

Çalışma izni başvurusu sonuçlanan yabancılara ilişkin Bakanlığımız kararı (İzin veya ret) ilgili işverene e-posta yoluyla bildirilir. Yurtdışından yapılan başvurularda sonuç, ilgili dış temsilciliğimize de online olarak ayrıca bildirilir. Çalışma izni verilmesi halinde, yabancının başvuru yaptığı dış temsilciliğimize giderek çalışma ve ikamet izin harçları ile vize harcını ödemesi gerekmektedir. Dış temsilciliğimizce yabancı şahsın pasaportuna vize etiketi yapıştırılması sonrasında şahıs Türkiye’ye giriş yapabilir. Söz konusu harçlar ödenmeksizin yurda giriş yapan yabancıların çalışma izinleri geçerlilik kazanmamaktadır. Düzenlenen çalışma izni kartı PTT Kargo ile işveren adresine ulaştırılmaktadır.

ÇALIŞMA İZİN TALEPLERİNİN REDDEDİLMESİ HALİNDE İTİRAZ MERCİ NERESİDİR ?

Çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin Bakanlıkça verilecek kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar sistem üzerinden online olarak yapılmakta olup, itiraza ilişkin açıklamalı dilekçe ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İtirazın Bakanlığımızca reddedilmesi hallerinde idarî yargı yoluna başvurulabilir.

ÇALIŞMA İZİN TALEBİMİZ REDDEDİLDİ, YENİDEN BAŞVURU YAPABİLİR MİYİZ ?

Çalışma izin talebi reddedilen yabancılar için yeniden çalışma izin başvurusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ NEDİR ? (6735 SAYILI KANUN MD. 10/1-2)

Çalışma izin başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli çalışma izni verilir.

Yapılacak çalışma izni uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir. Ancak, farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular bu maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilir.

SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ NEDİR? (6735 SAYILI KANUN MD. 10/3-4)

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.

Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancı, özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancının seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur.

BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ NEDİR ? (6735 SAYILI KANUN MD. 10/6-8)

Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir.

Bağımsız çalışma izninin uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınır.

Bağımsız çalışma izni, süreli olarak düzenlenir.

ÇALIŞMA İZİNLERİ NASIL UZATILIR ?

Bakanlığımızca verilmiş bir çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları işleme alınmaz.

Çalışma izninin uzatılması talebi ilk başvuruda olduğu gibi elektronik ortamda yapılır ve ardından başvuru formu yabancı ve işveren tarafından kağıt ortamında imzalanarak altı işgünü içerisinde şahsen veya posta ile Bakanlığımıza teslim edilir.

ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNUN SONUÇLANMASINA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YABANCI ŞAHIS ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLİR Mİ ?

Çalışma izni uzatma başvurusu bulunan yabancılar, çalışma izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren kırkbeş günü geçmemek ve yaptığı işin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edebilir. Bu süre içerisindeki çalışma kanuni çalışma olarak kabul edilir ve yabancının, ilgili mercilerin ve işverenin yükümlülükleri aynı şekilde devam eder.

ÇALIŞMA İZİNLERİ İÇİN HARÇ VE DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ ÖDENECEK MİDİR ?

492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izin belgeleri harca tabidir. Çalışma izin talebinin Bakanlığımızca uygun görülmesi halinde verilecek izin süresine göre çalışma izni harcı yatırılması gerekmektedir. Harç tutarları, her yıl yeniden değerleme oranı temel alınarak belirlenmekte ve Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. Harç miktarları ve yatırılacak Banka şubelerine ilişkin bilgiler internet sitemizde yer almaktadır.

Değerli kağıt bedeli : 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 27. Maddesinin (2). fıkrası ile 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda yapılan değişiklik ile Bakanlığımızca düzenlenmekte olan çalışma izin belgeleri değerli kağıt olarak sayılmıştır.

Bu nedenle Bakanlığımızca, düzenlenecek her bir çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinden (2016 yılı için 58,50 TL) değerli kağıt bedeli alınmaktadır.

ÇALIŞMA İZİNLERİNDEN İKAMET İZİN HARCI ALINMAKTA MIDIR ?

6735 sayılı Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanunun 88. maddesinde yapılan düzenleme ile çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri ikamet izin harcından muaf tutulmuştur.

ÇALIŞMA İZİN HARÇLARI VE DEĞERLİ KAĞIT BEDELİNİ NASIL ÖDEYECEĞİZ ?

Yurtiçinden yapılan çalışma izin (süre uzatımları dahil) başvurularında, talebi Bakanlığımızca uygun bulunan yabancılar için çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedelinin ayrı ayrı yatırılması zorunludur. Bakanlığımızdan tarafınıza bu miktarları belirtir mesaj gelmeden ödeme yapılmaması rica olunur.

Harç ve değerli kağıt bedelleri sadece internet sitemizde belirtilen Bankaların şubelerine yatırılabilmektedir. Yapılan ödemeler online sistem üzerinden Bakanlığımızca görülmekte olduğundan, ödeme yapıldığında (çok istisnai haller dışında) Bakanlığımıza ayrıca makbuz ibrazına gerek bulunulmamaktadır.

Yurtdışından yapılan başvurularda çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli çalışma vizesi alınırken yabancı şahıs tarafından ilgili dış temsilciliğimize yatırılmaktadır.

İZİN ALARAK TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMIŞ VE MAVİ KART ALMAYA HAK KAZANMIŞ BULUNANLAR ÇALIŞMA İZNİ ALMAK ZORUNDA MIDIR ?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi çerçevesinde Mavi Kart almış olanlar veya almaya hak kazananlar, yapılacak mesleğin icrasına ilişkin olarak ulusal mevzuatımızdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve özel kanunlarda yer alan hususlar saklı kalmak koşuluyla, 6735 sayılı Kanun hükümleri gereğince Bakanlığımızdan çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır. Ayrıca bu kapsamda bulunanların çalışma izin talepleri de Bakanlığımızca karşılanmamaktadır.

YABANCI ÇALIŞMA İZİNLERİNİ DENETLEME GÖREVİ KİME VERİLMİŞTİR ?

Kanunun denetlemeye ilişkin 23. maddesi gereğince: Bu Kanun kapsamındaki yabancıların ve işverenlerin bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri Bakanlık iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmenleri tarafından denetlenir. Bu Kanun gereğince yapılacak teftiş, denetim ve soruşturmalar, uygulamakla yükümlü olunan mevzuatın teftiş, denetim ve soruşturma hükümlerine göre yapılır ve bu hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanır.

Kamu idarelerinin denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin, kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerini tespit etmeleri hâlinde, durum Bakanlığımıza bildirilir.

Birinci fıkraya göre yapılan denetimler ve ikinci fıkraya göre yapılan bildirimler üzerine, gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına göre, bu Kanunda yer alan idari yaptırımlar Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce uygulanır.

İZİNSİZ ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLEN YABANCILAR VE İŞVERENLERİ HAKKINDA HANGİ İŞLEMLER UYGULANIR ?

Çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

İzinsiz çalışmanın tekrarı hâlinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır.

Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.

İzinsiz çalıştığı belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanların sınırdışı işlemleri Göç İdaresi makamlarınca yürütülmektedir.

ÜLKEMİZDE ÇALIŞACAK YABANCILAR HER TÜRLÜ MESLEĞİ İCRA ETME HAKKINA SAHİP MİDİR ?

Ülkemizde bazı meslek ve görevler ilgili kanunlarla sadece Türk vatandaşlarına hasredilmiş olup, bu meslek ve görevlerde yabancılara çalışma izni verilememektedir.

Nitekim 6735 sayılı Kanunun 9/ç maddesinde; Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan çalışma izin başvurularının reddedileceği öngörülmüştür.

Yabancılara çalışma izni verilemeyen meslek ve görevler Bakanlığımız internet sitesinde güncel olarak yayımlanmaktadır.

ÇALIŞMA İZNİ VERİLEN YABANCILARIN SOSYAL GÜVENLİK KAYDI NASIL YAPILACAKTIR ?

Yurtiçinden yapılan başvurularda başvurunun onaylanmasının müteakip 30 gün içinde, yurtdışından yapılan başvurularda ise yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde SGK sigortalı girişinin (En az Bakanlığımıza beyan edilmiş ücret üzerinden) yapılması zorunludur.

HANGİ YABANCILAR İÇİN TÜRKİYE’DE AYRICA SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDENMEYECEKTİR ?

Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda bulunan yabancılardan sigorta primlerinin kendi ülkesinde ödenmeye devam ettiğini kanıtlayanlar, Sözleşmelerde öngörülen süreler kadar Türkiye’de sosyal güvenlik yükümlülüklerinden muaftırlar.

YABANCI ADINA ÇALIŞMA İZNİ DÜZENLENMESİNİ MÜTEAKİP 6735 SAYILI KANUNUN 22. MADDESİ UYARINCA YERİNE GETİRİLECEK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR ?

Yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izninin başlaması ve sona ermesi durumu ile çalışma izninin iptalini gerektirecek hâlleri on beş gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

Burada belirtilen bildirim yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyen süresiz veya bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için ayrı ayrı idarî para cezası verilir.

EV HİZMETLERİNDE HANGİ HALLERDE YABANCI ÇALIŞTIRILMASINA İZİN VERİLİYOR, KOŞULLARI NELERDİR ?

Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu personel çalıştırmak üzere yapılan çalışma izni başvuruları Bakanlığımızca titizlikle değerlendirilmekte olup, bu alandaki istismarların önlenmesi ve izin verilen yabancıların güvenliği açısından uygulama aşağıda belirtilen şekilde yürütülmektedir.

Yaşlı ve hasta bakımı ile küçük çocuğu bulunanlar dışında konutlarda yabancı personele çalışma izni verilmemektedir.

Bakım gerektirecek hastalığının bulunduğunun sağlık raporu ile kanıtlanması zorunludur.

Ciddi bakım gerektiren haller dışında erkek yabancılara konutlarda çalışma izni verilmemektedir.

Başvuruların usul ve esasları Bakanlığımız (www.calismaizni.gov.tr) internet sitesinde detaylı olarak yer almaktadır

YABANCIYIM ÇALIŞMA İZNİ ALMAK İSTİYORUM, NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM ?

Yabancılara çalışma izinleri bir işyeri veya işletme üzerinden verilebilmekte olup, çalışma izin başvurularının bir işverenlik üzerinden yapılması gerekmektedir.

BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞMA İZNİ BULUNAN BİR YABANCIYI KENDİ ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞTIRABİLİR MİYİZ ?

Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya konutta çalışmak üzere verilmekte olup, yabancının bu işyerinden ayrılması halinde izin geçerliliğini yitirmektedir. Bir işverenin yanında çalışma izni bulunan bir yabancının aynı izinle başka bir işyerinde çalışabilmesi mümkün bulunmadığından, yeni işvereninin Bakanlığımıza çalışma izin başvurusunda bulunarak kendi işyerinde çalıştırmak üzere yeni bir çalışma izni alması gerekmektedir. Yeni işverenin bu yabancıya ilişkin çalışma izin talebinin Bakanlığımızca olumlu değerlendirilmesi halinde önceki çalışma izni iptal edilir.

ÇALIŞMA İZNİ ALDIĞIMIZ YABANCI ŞAHSIN İŞE BAŞLAMAMASI VEYA BAŞLADIKTAN SONRA İŞTEN AYRILMASI HALİNDE ÇALIŞMA İZNİ İPTAL İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR ?

Bakanlığımızca verilmiş bulunan çalışma izinlerinin iptal edilmesine ilişkin işveren başvuruları internetten sistem üzerinden yapılacaktır. İptal talebi işveren veya vekili tarafından imzalanmış dilekçenin (dilekçede ayrılış tarihi ve nedeni mutlaka belirtilecektir.) pdf. belgesi olarak sisteme yüklenmesi halinde işleme alınacaktır. İptal Başvuruları e-devlet şifresi ile sisteme girilerek; Başvuru İşlemleri menüsü Başvuru Takip seçeneği, Başvuru Durum Görüntüle - İzin İptal Talebi” butonuna tıklanarak yürütülecektir. Sisteme yüklenen dilekçe ayrıca kağıt ortamında Bakanlığımıza gönderilmeyecektir.

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN YAPILAN ONLİNE ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSUNUN ARDINDAN GEREKLİ FORM VE BELGELERİ BAKANLIĞINIZA GÖNDERMEK İÇİN SÜREMİZ KAÇ GÜNDÜR ?

Yurtiçinden Bakanlığımıza yapılacak çalışma izin başvurularının elektronik ortamda yapılması ve kağıt ortamında imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte elektronik başvurunun tamamlanmasını takip eden altı işgünü içerisinde şahsen veya posta ile Bakanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Dış temsilciliğimiz kanalıyla yapılan başvurularda ise; temsilciliğimize yapılan başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde Türkiye’deki işveren kurumun söz konusu yabancıyı çalıştırmak üzere e-devlet kapısı üzerinden online çalışma izin başvurusu yapması ve yine aynı 10 işgünü içinde gerekli evrakları Bakanlığımıza ulaştırması gerekmektedir.

YABANCI YURTDIŞINDAN BAŞVURUSUNU YAPTI, SİSTEME GİRMEK İÇİN 10 İŞ GÜNÜ SÜREYİ GEÇİRDİK, NE YAPMALIYIZ ?

Bu durumda yurtdışı başvurusunun yenilenmesi, yeni bir referans numarası alınması ve izleyen 10 işgünü içinde elektronik başvurunun yapılarak ıslak imzalı evrakların Bakanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir. Ancak önceki yurtdışı başvuru tarihinden itibaren 30 gün geçmeden yeni bir yurtdışı başvurusu yapılamamaktadır.

TURİSTİK VİZE İLE ÜLKEMİZDE BULUNAN BİR YABANCI İÇİN YURTİÇİNDEN ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSU YAPABİLİR MİYİZ ?

Turistik vize ile ülkemizde bulunan yabancılar için yurtiçinden başvuru yapılamamaktadır. Sadece ön lisans ve lisans öğrenimi amacıyla verilenler hariç, sadece toplam süresi en az 6 ay olan ve geçerliliği sona ermemiş ikamet izni bulunan yabancılar için yurtiçi başvuru yapılabilmektedir.

BİR YABANCI ÇALIŞTIRMAK İÇİN 5 TÜRK VATANDAŞI ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU MUDUR ?

4817 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13'üncü maddesine dayanılarak Bakanlığımızca değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. Buna göre, çalışma izni talep edilen işyerinde her bir yabancı için en az beş Türk vatandaşının istihdamı zorunludur.

YABANCI ŞİRKET ORTAĞI İÇİN ÇALIŞMA İZİN BAŞVURU YAPIYORUZ, 5 TÜRK VATANDAŞI İSTİHDAMI ŞARTINI SAĞLAMAMIZ ZORUNLU MUDUR ?

Çalışma izni değerlendirme kriterlerine göre, çalışma izni talep edilen işyerinde her bir yabancı için en az beş Türk vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLANLAR TÜRK VATANDAŞI İSTİHDAMINDA DİKKATE ALINIR MI ?

Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan ve adlarına SGK’ya prim yatırılan vatandaşlarımız Türk vatandaşı istihdamında dikkate alınırlar.

TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN BİR İŞYERİYİZ, 5 TÜRK VATANDAŞI İSTİHDAMI ŞARTINI SAĞLAMAMIZ ZORUNLU MUDUR ?

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 18. maddesi gereğince; turizm işletmelerinde çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam personelin % 10'unu geçememektedir. Bu oran Kültür ve Turizm Bakanlığınca % 20'ye kadar artırılabilmektedir. Dolayısıyla çalışma izni talep edilen her bir yabancı için en az beş Türk vatandaşının istihdamı zorunludur.

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM ŞARTLARINA UYMAKTAYIZ, 5 TÜRK VATANDAŞI İSTİHDAMI ŞARTI BİZİM İÇİN DE SAĞLANMALI MIDIR ?

Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlar kriterlerini karşılayan işletmelerde kilit personel konumundaki ilk yabancının çalışma izin talebi değerlendirilirken 5 Türk vatandaşı istihdamı aranılmamaktadır.

YABANCIYA ÖDEYECEĞİMİZ ÜCRETLER HAKKINDA BİLGİ ALABİLİR MİYİM ?

Çalışma izni talep edilen yabancılara yapacakları meslek ve görevlere uygun olarak minimum ücret seviyeleri belirlenmiştir. Söz konusu ücretler Bakanlığımız internet sitesinde yer alan Değerlendirme Kriterlerinin 5. maddesinde belirtilmektedir. Yabancılara ilişkin sosyal güvenlik prim ödemelerinin de bu miktarın altında olmaması gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLU DOKTORUM. TÜRKİYE’DE DOKTOR OLARAK ÇALIŞABİLİR MİYİM ?

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yabancı doktorların Türkiye’de çalışabilmelerine imkan sağlanmış olup, yabancı uyruklu doktor istihdam edecek özel sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığından (İl Sağlık Md.) almış olduğu ön izin (mesleki yeterlilik) belgesi ile birlikte Bakanlığımıza çalışma izin başvuru yapmakta ve talebi uygun bulunanlara çalışma izni düzenlenmektedir. Çalışma izni istenilen yabancının yurtdışındaki tıp fakültelerinden mezun olması halinde diploma denklik belgesi ibrazı zorunludur.

YABANCIYIM, TÜRKİYE’ DE BİR ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİYİM, OKUDUĞUM BÖLÜMDEN KAYNAKLI ZORUNLU STAJIM VAR, BUNUN İÇİN ÇALIŞMA İZNİ ALINMASI GEREKİYOR MU ?

Üniversite eğitimi gereği yapılması zorunluluk arz eden stajlar için çalışma izni alınmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak bu durumda ilgili Üniversite veya Fakülteden alınacak konuya ilişkin resmi bir yazının bulunması gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLU ŞİRKET ORTAKLARI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKMEKTE MİDİR ?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan;
-Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü,
- Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi,
- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı,
olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabilirler.

6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş;
- Anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi,
- Diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortağı,
çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilir.

BİR YABANCIYI PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUZ. NASIL BİR YOL İZLEMELİYİZ ?

Çalışma izni alınan yabancılar için Bakanlığımıza beyan edilen ücret üzerinden sosyal güvenlik primlerinin tam olarak ödenmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi koşuluyla yabancılar part-time (kısmi süreli) çalışabilirler.

ÇALIŞMA İZNİ OLAN BİR YABANCININ İŞYERİNİN UNVANININ VEYA ADRESİNİN DEĞİŞMESİ DURUMUNDA ÇALIŞMA İZNİ İPTAL EDİLİR Mİ ?

İşyerinin ticaret unvanının değişmesi veya işyerinin başka bir adrese nakli halinde durumun resmi makamlardan (Ticaret odası gibi) alınmış belgelerle kanıtlanması koşuluyla çalışma izninde Bakanlığımızca gerekli değişiklik yapılabilmektedir.

İŞYERİMDE YABANCI ÇALIŞTIRACAĞIM, SİSTEM BANA SSK SİCİL NUMARASI SORUYOR, SSK SİCİL NUMARASINI GİRDİĞİMDE, NUMARANIN 26 HANELİ OLACAĞI ŞEKLİNDE UYARI ALIYORUM, BİZİM SSK SİCİL NUMARAMIZ 23 HANEDEN OLUŞUYOR, NE YAPMALIYIM ?

İşyerinin ana işveren durumunda olması halinde son 23 haneyi takip eden son 3 hane 000 olarak girilecektir. Alt işveren durumlarında bu numara ilgili SGK müdürlüğünden öğrenilebilmektedir.

KONUTUMDA İHTİYACA BİNAEN YABANCI ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM, KULLANICI BİLGİLERİNİ DOLDURURKEN SERMAYE BİLGİLERİM SORULUYOR, BURAYA TUTAR OLARAK NE YAZMALIYIM ?

Ev hizmetlerinde başvuruyu yapan kişi işverenin kendisi ise, yani yabancıyı çalıştıracak işverenin kendi e-devlet şifresi ile başvuru yapılıyorsa ( ki bu durumda hane halkı butonu seçilmelidir) başvuru esnasında “sermaye bilgileri” sekmesi doldurulacak alan olarak kişinin karşısına çıkmamaktadır. Ancak, işveren adına 3. bir kişinin e-devlet şifresi ile kullanıcı sıfatı ile başvuru yapılıyorsa yani “hane halkı” değil de “DİĞER” butonu seçilmişse “sermaye bilgileri” sekmesindeki tutarlar sıfır olarak yazılıp bu sekmenin geçilmesi gerekmektedir.

KAYIT İŞLEMLERİMİ TAMAMLADIM, “E-MAİL GELECEK” DEDİLER FAKAT BANA E-MAİL GELMEDİ, NE YAPMALIYIM ?

Kullanıcı kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bildirilen mail adresine kullanıcı kaydının oluşturulduğuna dair bilgi mesajı gönderilmektedir. Bu mesaj alındıktan sonra yeniden sisteme girilmesi ve yabancının ve işverenin bilgileri girilerek başvurunun tamamlanması gerekmektedir. Kullanıcı hesabı oluşturulurken verilen mail adresi yanlış ise, sisteme yeniden girilip bu adres değiştirilebilir. Gelen bilgi mesajı zaman zaman bilgisayarlarca gereksiz (spam) olarak algılanabilmektedir. Bu durumda başvuru sahibinin “Gereksiz Mailler” kutusunu da kontrol etmesi gerekmektedir.

SİSTEMDE YABANCI HAKKINDA BİLMEDİĞİM BİR ÇOK SORU VAR. HEPSİNİ DOLDURMAK ZORUNDA MIYIM ?

Doldurulması zorunlu alanlar yıldız (*) işareti ile belirlenmiştir. Ancak, örneğin yabancının beraberinde getireceği kişinin olmadığı bildirilmiş iken, sonradan getireceği yabancı için oturma izni alınmasında sorun yaşanabilmektedir. Bu nedenle mümkün olduğunca yabancı ile temasta olunarak bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELERİN HANGİLERİNİ SİSTEME YÜKLEYİP HANGİLERİNİ KURUMA GÖNDERMEM GEREKİYOR ?

Başvuru tamamla butonuna basılması halinde kişinin karşısına gelen metinde hangi belgelerin kağıt ortamında ayrıca gönderilmesi gerektiği bilgisi yer almaktadır. Kişi bu metni okuyup “onaylıyorum” butonunu tıkladığında bu bilgiye de sahip olacaktır.

YABANCI ÇALIŞTIRACAK İŞVEREN BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİNDE “BARKOT (ID) NUMARASI” DİYE BİR NUMARA VAR BU NUMARAYA NASIL ULAŞABİLİRİM ?

Başvuru ID numarası, Kullanıcı Hesabı açıldıktan sonraki aşamada elektronik başvuruya başlanıldığında sistem tarafından otomatik olarak üretilmektedir. Dilekçede yer alan bu kısım başvuru tamamlandıktan sonra elle de doldurulabilir. Altı (6) haneli bu numara, başvurunun tamamlanmasını müteakip yazıcıdan çıktı alınan “Yabancı Personel Başvuru Formu”nun baş kısmındaki barkodun üzerinde de yer almaktadır.

ÇALIŞMA İZİN KARTININ TAKİBİNİ NASIL YAPABİLİRİZ ?

Başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara düzenlenen çalışma izin kartları PTT Kargo aracılığıyla işveren adresine gönderilmekte olup, elden teslim edilememektedir. Gönderinin nerede olduğu internet üzerinden PTT Kargo Takipadresinden sorgulanabilmektedir. Barkod numarası hanesine 2680040 rakamından sonra Bakanlığımıza yaptığınız 6 rakamlı Başvuru ID numarası yazılmalıdır. (Örnek: Başvuru ID:654321 olan bir gönderi için barkod numarası:2680040654321 olacaktır.)

Yabancı adına düzenlenerek gönderilen ancak alıcısına teslim edilemeyen çalışma izin kartları PTT Kargo tarafından Bakanlığımıza iade edilmektedir. İade edilen kartların yeniden talep edilmesi halinde, işveren veya yasal vekilinin yazılı olarak Bakanlığımıza başvurması gerekmekte olup, talebin Bakanlığımızca uygun bulunması halinde Çalışma İzin Kartı yeniden gönderilmektedir.

ÇALIŞMA İZNİ ALAN YABANCILARIN İKAMET ETTİĞİ KONUTA İLİŞKİN ADRES BİLDİRİMİ NASIL YAPILACAK ?

6458 sayılı Kanun 26. maddesi uyarınca çalışma izni verilen yabancılar Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Bunun için ilçe nüfus müdürlüklerine başvuru yapılacaktır.

ULUSLARARASI KORUMA (SIĞINMA) BAŞVURU SAHİPLERİ ÇALIŞMA İZNİ İÇİN BAŞVURU YAPABİLİRLER Mİ ?

Uluslararası koruma (sığınma) başvuru sahibi yabancılar ile şartlı mülteci statüsü alan yabancılar için uluslararası koruma başvurusu tarihinden altı ay sonra (6458 sayılı Kanun md. 89-4/a) bu kişileri çalıştırmak isteyen işverenler tarafından Bakanlığımıza çalışma izni için başvurusu yapılabilir. Bu kapsamdaki yabancıların ikamet izni aldıkları iller dışındaki çalışma izin talepleri İçişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra sonuçlandırılmaktadır.

ÇALIŞMA İZNİ VERİLİRKEN PASAPORT SÜRESİ DİKKATE ALINMAKTA MIDIR ?

6458 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca, Bakanlığımızca talebi uygun bulunan yabancılara verilecek çalışma izinleri pasaport bitim tarihinden altmış gün önceki tarihi aşmayacak şekilde düzenlenmektedir. Ayrıca çalışma izni başvuru tarihi itibariyle altmış günden az süreli pasaport ve pasaport yerine geçen belgeyle yapılan çalışma izin başvuruları işleme alınmamaktadır.

SURİYE UYRUKLU YABANCILAR İÇİN ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSU YAPILABİLMEKTE MİDİR ?

Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye’ye gelmiş ve Göç İdaresi makamlarından alınmış en az altı ay süreli ve geçerliliği sona ermemiş ikamet izni veya Geçici Koruma kapsamında bulunan Suriye vatandaşlarını istihdam etmek isteyen işverenlerimiz internet sitemizde belirtilen usul ve esaslara göre Bakanlığımıza çalışma izin başvurusu yapabilirler.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ OTOMASYON SİSTEMİ ÇIKTI ALAMIYORUM. NE YAPMALIYIM ?

Çıktı alabilmeniz için “açılır pencere engellendi” uyarısına dikkat etmeniz gerekir. Bu uyarı çıktığında “bu siteden açılır pencerelere her zaman izin ver” seçeneği seçilmelidir.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ OTOMASYON SİSTEMİ İŞVEREN BELGELERİMİ GÜNCELLEYEMİYORUM. ESKİ İŞVEREN BELGELERİM YERİNE YENİSİNİ YÜKLEMEK İSTİYORUM. NE YAPMALIYIM ?

Eğer daha önceden tamamlanmış bir başvurunuz var ise işveren belgelerinizi güncelleyemez, değiştiremez, üstüne belge yükleyemezsiniz. Başvurunuzu mevcut belgeleriniz ile tamamlayın ve Bakanlığımıza iletme aşamasında dosyanıza ekleyeceğiniz bir dilekçe ile hangi belgeleri güncellemek istediğinizi belirtin. Başvurunuzu değerlendirecek uzman size bu belgeleri eksik belge olarak açacaktır.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ OTOMASYON SİSTEMİ KURUMSAL AĞDAN SİSTEME BAĞLANMAYA ÇALIŞTIĞIMDA BEYAZ BİR SAYFADA TAKILI KALIYOR. NE YAPMALIYIM ?

Bilgi işlem biriminiz ile görüşüp 7007 portunun açılmasını istemelisiniz.

VERGİ NUMARASI İLE GİRİŞ YAPMAK İSTİYORUM. NE YAPMALIYIM ?

Şirket Türü “Diğer” olarak seçilmeli ve “Sorgula” butonuna basılmadan tüm bilgiler elle girilmelidir.

ÖNCEKİ İZİN BELGE NUMARASI İLE SORGULAMA YAPTIĞIMDA HATA ALIYORUM. NE YAPMALIYIM ?

Yabancı şahsa ait T.C. yabancı kimlik numarası ile sorgulama yapıp kişi bilgilerini elde etmişseniz işleminize devam edebilirsiniz.

YABANCININ BAŞVURDUĞU T.C. DIŞ TEMSİLCİLİĞİ REFERANS NUMARASI VERMEDİ. NE YAPMALIYIM ?

Öncelikle dış temsilciliğimizin e-konsolosluk uygulamasına dâhil olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Eğer temsilcilik online sisteme dahil “çevrimiçi” bir merkez ise mutlaka referans numarası vermelidir. Çevrimdışı bir temsilcilik ise 1.sekmede ilgili temsilciliği seçip ileri ‘ye basarak işleminize devam ediniz.

T.C. DIŞ TEMSİLCİLİĞİNCE VERİLEN REFERANS NUMARASI SİSTEMDEKİ GİBİ DEĞİL. NE YAPMALIYIM ?

E-konsolosluk uygulamasına dâhil olan bir elçilik 2012-asdf1234-0101 (yıl-elçilik kodu-başvuru yapılan gün ay) şeklinde bir referans numarası üretir ve bunu başvuruyu yapan yabancıya bildirir. Çevrimiçi bir konsolosluk bu format dışında bir numara üretemez. Eğer referans numaranız bu formatta değilse temsilcilik ile irtibat kurunuz.

T.C. DIŞ TEMSİLCİLİĞİNDEN ALINAN REFERANS NUMARASI HATA MESAJI VE “GEÇERSİZ WEB SERVİCE” UYARISI ALIYORUM. NE YAPMALIYIM ?

Referans numaranızın doğruluğunu yabancının başvuru yaptığı elçilikten onaylatınız. Elçiliğe ulaşamıyorsanız Dışişleri Bakanlığı Vize ve Konsolosluk Dairesinden de bilgi alınabilir.

ADRES GİRERKEN VEYA GÜNCELLERKEN İL VE İLÇE SEÇİMİNDEN SONRA MAHALLE AÇILMIYOR. NE YAPMALIYIM ?

Karşınıza çıkan seçeneklere sırası ile CEVAP vermelisiniz. İl, ilçe, bucak, belde/köy seçeneklerini adım adım doldurmadan mahalleyi açamazsınız.

BAŞVURUYA BAŞLADIM VE YABANCININ BİLGİLERİNİ GİRDİM FAKAT BELGE VE RESİM YÜKLEYECEĞİM YERLER GÖZÜKMÜYOR. NE YAPMALIYIM ?

5.sekmedeki “Diploma Bilgileri” alanını tamamen doldurduğunuzu kontrol ediniz. Ayrıca 7. sekmedeki “Görev” alanını seçtiğinize emin olunuz. Başvuruya ait belgeler bu iki alana bağlı olarak çıktığı için bu alanları doğru doldurduğunuza emin olunuz.

“DİĞER BELGELER” BAŞLIĞIYLA AÇILAN BELGE NEDİR ?

Bu belge türü kullanıcıya bırakılmış olup, başvuru, işyeri veya yabancı şahıs hakkında Bakanlığa sunmak istediğiniz belge veya bilgileri bu kısma yükleyebilirsiniz. Eğer yükleyeceğiniz bir belge yok ise boş bir A4 kağıt tarayıp sekmeyi geçebilirsiniz.

KİŞİNİN YAPACAĞI GÖREVİ LİSTEDE BULAMIYORUM. NE YAPMALIYIM ?

Bulmak istediğiniz mesleği İŞKUR internet sitesinde bulunan Türk Meslekler Sözlüğünde arayın. Mesleği bulduysanız ayrıntılarından görev sınıflarına bakabilir ve aynı seçeneklerle otomasyonda bulabilirsiniz. Eğer girmek istediğiniz meslek burada yoksa İŞKUR ile iletişime geçip mesleği Türk Meslekler Sözlüğüne ekletmelisiniz.

İŞVEREN VEYA BAŞVURU GÜNCELLEME İSTEĞİNDE BULUNDUM AMA CEVAP ALAMIYORUM. NE YAPMALIYIM ?

İşveren veya başvuru güncelleme isteğinde bulunabilmeniz için değerlendirme aşamasında bir başvurunuzun bulunması gerekir. Güncellemeniz yapılsa bile uzman veya sistem tarafından size bildirimde bulunulmaz. Kontrol ederek güncellemenin yapılıp yapılmadığını görebilirsiniz.

BAŞVURUMU TAMAMLADIM FAKAT ÇIKTIYI ALDIĞIMDA GİRDİĞİM BİLGİLERDE HATA OLDUĞUNU FARK ETTİM. NE YAPMALIYIM ?

Belgelerinizi Bakanlığımıza ulaştırmadığınız sürece yapığınız başvurular hukuki açıdan bir değer kazanmaz. Bu yüzden Başvuru İşlemleri -> Yeni başvuru diyerek yeni bir başvuru yapınız.

BAŞVURUYU TAMAMLA DEDİĞİMDE “İŞKUR CEVAP DÖNMÜYOR” MESAJI ALIYORUM. NE YAPMALIYIM ?

İŞKUR servisi üzerindeki güncellemeden dolayı gün içinde çeşitli kesintiler yaşanabilmektedir. Bu kesintiler anlık olup 10-15 dakika sonra sistem aktif duruma geçer. Bu süre sonrasında yeniden deneyiniz.

BAŞVURUYU TAMAMLA DEDİĞİMDE ERROR 500 HATASI ALIYORUM. NE YAPMALIYIM ?

Başvuruyu yaparken zorunlu bir alanı boş bıraktığınız veya yanlış bilgi girişinde bulunduğunuz anlamına gelir. Bununla ilgili olarak tüm girişlerinizi kontrol etmelisiniz.

RESİM YÜKLERKEN BOYUTLARLA İLGİLİ HATA ALIYORUM. NE YAPMALIYIM ?

www.calismaizni.gov.tr adresinde bulunan başvuru kılavuzlarında resmi nasıl düzenlemeniz gerektiği anlatılmaktadır. Lütfen kılavuzları inceleyiniz.

ÇIKTI AL DEDİĞİMDE SADECE İLK SAYFA YAZDIRILIYOR. NE YAPMALIYIM ?

Yaşadığınız sorun sistem kaynaklı değil bilgisayarınızın ayarları ile ilgili bir sorundur. Bilgisayarınızda yüklü olan tarayıcı (browser) veya yazıcınızın ayarlarının yapılması gerekir. Teknik bir kişiden yardım alınız. Ancak bu durumda Google Chrome kullanıyorsanız İnternet Explorer’ı da deneyebilirsiniz.

ÇIKTIYI RENKLİ ALMAK ZORUNDA MIYIM ?

Hayır, çıktı siyah beyaz yazdırılabilir.

BAŞVURUMU TAMAMLADIM VE BELGELERİMİ BAKANLIĞINIZA İLETTİM. ŞİMDİ NE YAPMALIYIM ?

Başvuru işlemleri menüsünden başvuru takip seçeneğini seçin ve başvurunuzun yanında bulunan “başvuru durum görüntüle” seçin. Başvurunuz üzerindeki yapılan işlemleri buradan takip edebilirsiniz. Veya ALO170 Bakanlık danışma hattından bilgi alabilirsiniz.

EKSİK EVRAK YÜKLEMEM GEREKİYOR. NE YAPMALIYIM ?

Başvurunuzda tespit edilen eksik evrakları “Başvuru İşlemleri” menüsü Başvuru Takip seçeneğindeki Başvuru Durum Görüntüle seçeneğinden yükleyebilirsiniz. Eksik evrak yüklendikten sonra İşlemi Sonlandır butonuna da basarak işlemin tamamlanması gerekmektedir.